Fundusze Europejskie w praktyce

Home/Fundusze Europejskie w praktyce

Opublikowano ustawę określającą ramy prawne realizacji programów 2014 – 2020

29 sierpnia 2014 r. została opublikowana Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.:

 • mechanizmów koordynacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
 • zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces,
 • rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
 • kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych,
 • pomocy publicznej,
 • zasad wdrażania instrumentów zwrotnych,
 • systemu wyboru projektów,
 • procedury odwoławczej.

Przepisy ustawy uwzględniają także zupełnie nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020, w tym:

 • przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego (w Polsce zajmować się tym będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) procesu desygnacji, czyli potwierdzenia, że instytucje zajmujące się wdrażaniem danego programu operacyjnego spełniają warunki żeby robić to prawidłowo;
 • wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
 • modyfikacja zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.parp.gov.pl

Konsultacje społeczne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konsultacje społeczne wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Uwagi są przyjmowane do 31 sierpnia 2014 roku wyłącznie drogą elektroniczną.

Samorządy wszystkich województw przygotowywały programy regionalne na lata 2014 – 2020, które po zaopiniowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostały przesłane do Komisji Europejskiej. Aktualnie trwają negocjacje kształtu programów.
Nowością jest, iż programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Natomiast województwo mazowieckie opuściło grupę regionów najsłabiej rozwiniętych w UE.

Źródło: www.parp.gov.pl