TARCZA FINANSOWA

Z dniem 29 kwietnia 2020 roku ruszyła tarcza finansowa kierowana głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Możliwe jest już również składanie wniosków o pomoc finansową do PFR przez duże przedsiębiorstwa.

Pomoc w ramach tarczy finansowej przewiduje wypłatę łącznie około 100 mld zł.

KOGO DOTYCZY: przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 249 osób lub roczny obrót do 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

CO MOŻNA OTRZYMAĆ: wsparcie finansowe w postaci nieoprocentowanej subwencji finansowej

TERMIN UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE: Premier zapowiedział, że od 29 kwietnia br. możliwe jest już składanie wniosków o udzielenie wsparcia.

GDZIE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE: poprzez bankowość elektroniczną banków komercyjnych i spółdzielczych[1], które przystąpiły do programu, są to:

 1. Alior Bank Getin Noble
 2. Grupa BPS IdeaBank
 3. Bank Milennium ING
 4. Bank Pekao mBank
 5. Bank Pocztowy Nest Bank
 6. BNP Paribas PKO Bank Polski
 7. BOŚ Bank Santander
 8. City handlowy Banki Spółdzielcze SGB
 9. Credit Agricole

 

MOŻLIWOŚĆ UMORZENIA DO 75% WARTOŚCI SUBWENCJI

Tarcza finansowa PFR przewiduje możliwość umorzenia subwencji aż do 75% m.in. pod warunkiem utrzymania prowadzenia działalności i średniego poziomu zatrudnienia przed okres 12 miesięcy od otrzymania subwencji. Poniższa tabela obrazuje szczegółowe warunki oraz wysokość możliwej do uzyskania wsparcia/subwencji ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

[1] Procedura oraz pomoc dotycząca dużych przedsiębiorstw została przedstawiona w tabeli:

WIELKOŚĆ

PRZEDSIĘBIORSTWA

MIKRO MAŁE I ŚREDNIE DUŻE
MAKSYMALNA SUMA 324 tys. PLN (średnio ok. 70-90 tys.

PLN) na 3 lata

3,5 mln PLN (średnio 1,9 mln

PLN) na 3 lata

Ustalenia indywidualne
WARUNKI

OTRZYMANIA

 • zatrudnianie co najmniej 1 pracownika, z wyłączeniem właściciela, maksymalnie do 9 pracowników
 • roczny obrót nie przekracza 2 mln euro

 

 • zatrudnianie od 10 do 249 pracowników,
 • roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
 • zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników,
 • obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro

 

WARUNKI

OTRZYMANIA

WSPÓLNE

 • spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19
 • nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.[1]
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
DODATKOWO
 • utrata zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • brak otrzymywania płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25%
 • należności;
 • w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • są uczestnikami Programów Sektorowych.
WARUNKI

FINANSOWANIA

Zwrotna subwencja udzielana przez PFR

 

 • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł.
 • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
 • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.
WARUNKI UMORZENIA umorzenie do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki jeśli:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.  W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy
umorzenie do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki jeśli:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy.
Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa.
JAK SIĘ UBIEGAĆ Bankowość elektroniczna wybranych banków wniosek o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie PFR.

[2] Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.