Polityka prywatności

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Batora przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych swoich Klientów oraz osób zainteresowanych ofertą usług świadczonych przez kancelarię. W związku z tym każda korespondencja kierowana do nas, zarówno listownie, jak i poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej Polityce Prywatności.
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie Pana/Pani podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Bator prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie (30-035) przy ul. Grottgera 6, NIP 6771856676, REGON 351230900 zwany dalej „Kancelarią”, „Administratorem”.

Definicje podstawowych pojęć

a) dane osobowe – to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pana/Pani jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.
b) przetwarzanie danych – operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych
c) Klient – podmiot, na rzecz którego Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie prawa, podatków oraz inwestycji.
d) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Kancelarię w związku z przekazaniem danych osobowych przez e-mail; biuro@kancelariabator.pl

Zakres przetwarzania danych osobowych, źródło danych i zasady ich gromadzenia

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania/adres siedziby firmy, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
Kancelaria uzyskuje dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych i doradczych przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów. W przypadku, gdy dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, mogły zostać przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł.
W zakresie prowadzonych spraw oraz realizacji zleceń Administrator może przetwarzać inne dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz dokonania rozliczeń.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi dalszą realizację zlecenia oraz utrzymywanie kontaktu z klientem.

Cel i podstawa prawna przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone w następujących celach:
a) w celu zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej bądź usług doradczych na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, które wynikają np. z ustawy o radcach prawnych lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d) zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Kancelarii, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celu udziału w procesie zatrudnienia do pracy w Kancelarii, w tym oczekiwania na wakat na stanowisku, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i dla celów sprawozdawczych. Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie Pani/Pan zgodę.

Zobowiązania prawne i obrona prawna

Możemy być zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celach prawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów — np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałania utracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT. Mamy również prawo do wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w celu wywiązania się z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony i wykonania naszych praw, zabezpieczenia naszej prywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

Korzystanie ze strony internetowej („Portal”)

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również do korzystania z naszej strony internetowej www.kancelariabator.pl („Portal”), odnośnie do następujących elementów związanych z prywatnością.
– Pliki dziennika: W Portalu gromadzimy dane, w tym dane osobowe,które są ogólnie dostępne na temat Pana/Pani urządzenia, kiedy łączy się ono z Internetem. Dane te obejmują między innymi adres IP (adres protokołu internetowego), rodzaj i wersję systemu operacyjnego i przeglądarki, a także – o ile to możliwe – producenta i model urządzenia oraz datę i godzinę przesłania każdego zapytania do naszych serwerów.

Udostępnianie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe użytkowników w celach opisanych w niniejszym dokumencie wyłącznie podmiotom wskazanym poniżej – chyba że za wyraźną zgodą Pana/Pani na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim innych kategorii wymienionym w innych miejscach. Podejmujemy wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
a) podmiotom świadczącym usługi księgowe,
b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
e) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
f) innym firmom i osobom w celu wykonania określonych zadań związanych z naszymi usługami w ramach umów o przetwarzaniu danych
Dane udostępniane usługodawcom zewnętrznym są przekazywane wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji określonego celu. Usługodawcy zewnętrzni nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych w żadnym innym celu, w szczególności dla własnych korzyści czy korzyści stron trzecich. Usługodawcy zewnętrzni są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności Pana/Pani danych osobowych.

Organy administracji publicznej

Ujawniamy Pana/Pani dane osobowe organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Na przykład, reagujemy na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostępu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot. bezpieczeństwa informacji zostały dostosowane do powszechnie uznawanych norm międzynarodowych. Podlegają one regularnym przeglądom i aktualizacjom uwzględniającym potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi regulacyjne. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i podmiotom, które mają biznesową potrzebę zapoznania się z tymi informacjami lub potrzebują ich w związku z wykonywanymi obowiązkami.
W przypadku naruszenia danych osobowych stosujemy odpowiednie przepisy dot. powiadamiania o takich naruszeniach.
Dane przetwarzane przez Nas w ramach wykonywania zawodu – świadczenia pomocy prawnej objęte są dodatkowo ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, a tym samym ich ochrona jest wzmocniona. Równocześnie jednak wykonanie niektórych przysługujących Tobie uprawnień lub realizacji przez Nas obowiązków wynikających z RODO jest lub może być wyłączone na podstawie przepisów RODO, przepisów prawa polskiego lub samego charakteru tajemnicy zawodowej.

Przysługujące Panu/Pani prawa

Każdy podmiot danych ma określone prawa związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszej Polityce prywatności. Szanujemy prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzimy do Pana/Pani zastrzeżeń.

Na poniższym wykazie umieszczono informacje dotyczące Pana/Pani praw wynikających z przepisów o ochronie danych:

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, stosując zapisy procedury opisanej w odpowiednim formularzu zgody. Gwarantujemy możliwość wycofania zgody w taki sam sposób, w jaki została ona udzielona, np. drogą elektroniczną.

Prawo do korekty danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas korektę danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Staramy się, aby dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą oraz na bieżąco wykorzystywane były precyzyjne,kompletne, aktualne, istotne i oparte o najnowsze dostępne informacje.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:
– zakwestionuje Pan/Pani dokładność tych informacji w okresie, w którym musimy zweryfikować ich stosowność,
– przetwarzanie danych jest bezprawne, a Pan/Pani złożył(-a) wniosek o ograniczenie zamiast o wykasowanie danych osobowych,
– Pana/Pani dane nie są już nam potrzebne, ale potrzebuje ich Pan/Pani w związku w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
– nie zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w momencie, kiedy sprawdzamy,czy nasze prawa są nadrzędne wobec Pana/Pani praw.

Prawo dostępu do danych osobowych: Może Pan/Pani zwrócić się do nas z prośbą o podanie informacji na temat Pana/Pani danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, w tym informacji dot. kategorii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, dotyczących tego, do czego te dane są wykorzystywane, gdzie je otrzymaliśmy (jeżeli nie bezpośrednio od Pana/Pani) i komu zostały ujawnione (jeżeli dotyczy). Może Pan/Pani otrzymać od nas bezpłatnie jedną kopię posiadanych przez nas danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłat za każdą kolejną wydaną kopię.

Prawo do przeniesienia danych: Na Pana/Pani wniosek przekażemy Pana/Pani dane osobowe innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się za Pana/Pani zgodą lub jest niezbędne do realizacji umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych osobowych może Pan/Pani wybrać opcję, w której przekazujemy te dane innemu administratorowi wskazanemu bezpośrednio przez Pana/Panią.

Prawo do wykasowania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o wykasowaniu Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:
– dane te nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;
– przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (zob. poniżej) i decyduje się Pan/Pani na skorzystanie z tego prawa;
– przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, wycofał(-a) Pan/Pani swoją zgodę i nie ma już podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie danych;
– przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem; przetwarzanie danych nie jest niezbędne
– w zakresie wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego od nas ich przetworzenia;
– obowiązują, w szczególności, wymogi ustawowe dot. archiwizacji danych;
– ma to związek z ustanowieniem, wykonaniem lub obroną roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu — w dowolnym momencie — wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ze względu na konkretną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o Pana/Pani zgodę, ale w oparciu o nasz zgodny z prawem interes lub interes strony trzeciej.W takim przypadku przerywamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić przekonujące dowody prawne i wykazać interes nadrzędny odnoszący się do przetwarzania lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli sprzeciwi się Pan/Pani przetwarzaniu danych, musi Pan/Pani sprecyzować, czy chodzi o ich wykasowanie, czy też o ograniczenie ich przetwarzania przez nas.

Prawo do złożenia zażalenia: W przypadku podejrzenia o naruszenie obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych może Pan/Pani złożyć skargę na ręce organu nadzorującego ochronę danych w kraju zamieszkania lub w kraju, w którym wystąpiło domniemane naruszenie.

Okres: Postaramy się spełnić Pana/Pani prośbę w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak się wydłużyć ze względu na przyczyny związane z konkretnym prawem lub złożonością wniosku.

Ograniczenia dostępu: W niektórych przypadkach nie możemy zapewnić Panu/Pani dostępu do wszystkich lub części Pana/Pani danych osobowych ze względu na zapisy ustawowe. W wypadku odmowy dostępu do danych podajemy jej przyczynę.

Brak możliwości identyfikacji: W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani jako podmiotu danych, nie możemy spełnić Pana/Pani prośby o wykonanie przysługujących Panu/Pani praw zgodnie z zapisami niniejszej części — chyba że otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające taką identyfikację.

Wykonanie przysługujących Panu/Pani praw: W celu wykonania przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o pisemny kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Informacje kontaktowe umieszczono na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pana/Pani dane osobowe, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji celów, w których je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazywać nam przechowywanie Pana/Pani danych osobowych przez dłuższy okres, np. obowiązek zgłaszania działań niepożądanych.

Poza tym nie usuwamy wszystkich Pana/Pani danych osobowych, jeżeli poprosił(-a) Pan/Pani nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Panią w przyszłości. W tym celu przechowujemy rejestry z informacjami o osobach, które nie życzą sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny, e-mail). Uznajemy takie wnioski za zgodę na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że otrzymamy od Pana/Pani inne polecenie.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian — według własnego uznania — w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Zobowiązujemy się traktować Pana/Pani dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane, chyba że otrzymamy od Pana/Pani zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do wykonania przysługujących Panu/Pani praw prosimy kierować na adres:
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bator, Al. Grottgera 6/1, 30-035 Kraków, e-mail: biuro@kancelariabator.pl

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.