Fundusze UE 2014 – 2020

Home/Fundusze UE 2014 – 2020/

Opublikowano ustawę określającą ramy prawne realizacji programów 2014 – 2020

29 sierpnia 2014 r. została opublikowana Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.:

 • mechanizmów koordynacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
 • zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces,
 • rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
 • kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych,
 • pomocy publicznej,
 • zasad wdrażania instrumentów zwrotnych,
 • systemu wyboru projektów,
 • procedury odwoławczej.

Przepisy ustawy uwzględniają także zupełnie nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020, w tym:

 • przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego (w Polsce zajmować się tym będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) procesu desygnacji, czyli potwierdzenia, że instytucje zajmujące się wdrażaniem danego programu operacyjnego spełniają warunki żeby robić to prawidłowo;
 • wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
 • modyfikacja zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.parp.gov.pl

Konsultacje społeczne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konsultacje społeczne wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Uwagi są przyjmowane do 31 sierpnia 2014 roku wyłącznie drogą elektroniczną.

Samorządy wszystkich województw przygotowywały programy regionalne na lata 2014 – 2020, które po zaopiniowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostały przesłane do Komisji Europejskiej. Aktualnie trwają negocjacje kształtu programów.
Nowością jest, iż programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Natomiast województwo mazowieckie opuściło grupę regionów najsłabiej rozwiniętych w UE.

Źródło: www.parp.gov.pl

82,5 mld euro

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. Obecnie trwają negocjacje krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Na tę kwotę składają się:

 • ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży,
 • ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim  w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”,
 • ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej,
 • ok. 287 mln z zarządzanej przez KE, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną,
 • ok 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich.

Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizacjęzawodową.

Ponadto podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji. Poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza.


Krajowe programy operacyjne

Polska aktualnie negocjuje z Komisją Europejską kształt krajowych programów operacyjnych finansowanych ze środków polityki spójności. Rada Ministrów przyjęła je 8 stycznia 2014 r.

W latach 2014-2020 fundusze polityki zostaną zainwestowane poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Krajowe programy operacyjne obecnie są w trakcie negocjacji z Komisją Europejską.

 

 

Podział środków unijnych na krajowe programy operacyjne

 

Program Infrastruktura i Środowisko 27,41 mld euro

Program Inteligentny Rozwój 8,61 mld euro

Program Polska Cyfrowa 2,17 mld euro

Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro

Program Polska Wschodnia 2 mld euro

Program Pomoc Techniczna 700,12 mln euro

Regionalne programy operacyjne

Aktualnie trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące kształtu programów regionalnych. Przygotowywały je samorządy województw. Po zaopiniowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostały one przesłane w kwietniu do Komisji Europejskiej.

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności – 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

Podział środków unijnych na programy regionalne

WOJEWÓDZTWO CAŁKOWITA ALOKACJA NA RPO
CENY BIEŻĄCE, EURO
Dolnośląskie 2 252 546 589
Kujawsko-Pomorskie 1 903 540 287
Lubelskie 2 230 958 174
Lubuskie 906 929 693
Łódzkie 2 256 049 115
Małopolskie 2 878 215 972
Opolskie 944 967 792
Podkarpackie 2 114 243 760
Podlaskie 1 213 595 877
Pomorskie 1 864 811 698
Śląskie 3 476 937 134
Świętokrzyskie 1 364 543 593
Warmińsko-Mazurskie 1 728 272 095
Wielkopolskie 2 450 206 417
Zachodnipomorskie 1 601 239 216
Razem 15 29 187 057 412
Mazowieckie 2 089 840 138
Razem 16 31 276 897 550

Źródło: www.mir.gov.pl