Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konsultacje społeczne wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Uwagi są przyjmowane do 31 sierpnia 2014 roku wyłącznie drogą elektroniczną.

Samorządy wszystkich województw przygotowywały programy regionalne na lata 2014 – 2020, które po zaopiniowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostały przesłane do Komisji Europejskiej. Aktualnie trwają negocjacje kształtu programów.
Nowością jest, iż programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Natomiast województwo mazowieckie opuściło grupę regionów najsłabiej rozwiniętych w UE.

Źródło: www.parp.gov.pl